Accés directe al contingut

Biometria

Imprimeix

El biòmetre és un aparell que emet un feix d'ultrasons. Aquests es produeixen en aplicar un corrent elèctric alternant sobre un cristall de quars piezoelèctric, el que provoca la vibració mecànica de partícules i genera les ones acústiques.

  • Biòmetre

La Biometria consisteix en el mesurament de la longitud de l'ull i dels diferents compartiments que el componen per calcular el poder diòptric de les lents intraoculars que s'implanten en la cirurgia de les cataractes o de la presbícia. La biometria pot ser amb ultrasons o amb Làser interferòmetre. Totes dues són correctes però el làser és molt més sensible i exacte de manera que els resultats visuals són molt bons i gràcies i ella podem aconseguir que els pacients no necessiten ulleres després de la cirurgia ja sigui de lluny compara tot segons s'hagi implantat lents intraoculars mico o multifocals.

La biometria ocular és una tècnica de mesurament axial que permet obtenir mesuraments de precisió de la profunditat dels diferents components intraoculars situats entre la còrnia i la retina. En l'actualitat la biometria ocular pot ser realitzada mitjançant dues tècniques que es basen en fonaments físics diferents:

Biometria ultrasònica

És una tècnica de mesurament basat en l'ús dels ultrasons, per la qual cosa pot ser considerada una variant de l'ecografia (també s'anomena ecografia en mode A). Consisteix en l'emissió d'un feix d'ultrasons d'elevada freqüència que s'aplica sobre la còrnia mitjançant contacte directe o per immersió de la sonda en un medi aquós aplicat sobre la còrnia mitjançant un pouet especial. El feix d'ultrasons travessa les diferents esrtructuras intraoculars fins a aconseguir la retina. A cada interfase entre components de l'interior del globus ocular de composició diferent (entre l'humor aquós i el cristal·lí, entre el cristal·lí i el vitri i entre el vitri i la retina) s'emet un ressò que és reflectit cap a l'emissor / captador d'ultrasons . Cronometrant el temps que transcorre entre l'emissió inicial de l'ultrasò i la captura dels diferents ecos intraoculars es pot calcular l'amplitud o profunditat de cada segment de l'ull, així com la suma de tots ells, que constitueix la longitud axial total del globus ocular.

Biometria òptica

Similar en la seva concepció a la biometria ultrasònica, però amb la diferència que empra una feix de làser que mitjançant la tècnica de la interferometria òptica permet obtenir mesuraments de la longitud axial de l'ull. Té l'avantatge que no precisar de contacte físic amb la superfície ocular, però només permet obtenir mesures de la longitud axial total de l'ull (distància entre la superfície anterior de la còrnia i la retina)

Els mesuraments obtinguts mitjançant l'ús de la biometria ocular resulten útils per determinar l'amplitud de la cambra anterior i el gruix del cristal·lí (mesurables només mitjançant la biometria ultrasònica). No obstant això, és el mesurament de la longitud axial total de l'ull el valor més habitualment usat en la biometria, atès que el seu valor és essencial en el càlcul de la potència de lents introculares, tant en cas de cirurgia de cataracta, com en cas de cirurgia refractiva amb implant de lents fàquiques.

Continguts relacionats

Et pot interessar