Accés directe al contingut

Baixa visió i ajudes visuals

Imprimeix

30/12/2008

Segons dades de l'OMS, en els països desenvolupats o en vies de desenvolupament, com a mínim l'1% de la població pateix deficiències visuals greus. Aquest percentatge se suposa molt més gran en països subdesenvolupats.

Etiquetes:
 • catarata-4


S'entén per deficients visuals o persones amb baixa visió els que, malgrat els esforços de la medicina i la cirurgia, queden en situació de discapacitats visuals. Es considera que un subjecte té baixa visió quan la seva agudesa visual està per sota de 3/10 o té un camp visual menor de 20º.

La rehabilitació visual s'ocupa del desenvolupament d'un conjunt de tècniques i procediments encaminats a obtenir el màxim aprofitament possible de la resta visual que posseeix una persona amb baixa visió, utilitzant diferents tipus d'ajudes òptiques i no òptiques.

Cada vegada hi ha més centres especialitzats en baixa visió conduïts per òptics-optometristes i rehabilitadors visuals que treballen en coordinació amb oftalmòlegs. Des del moment en què l'oftalmòleg descarta un procés actiu que necessiti una intervenció prèvia o quan ja s'han esgotat tots els procediments oftalmològics, un pacient és susceptible de ser derivat a un departament o centre especialitzat en baixa visió (sempre que presenti alguna resta visual).

En aquest cas, l'optometrista avalua la resta visual i prescriu les ajudes necessàries mentre que el rehabilitador visual s'encarrega de l'aprenentatge per part del pacient a fi d'aprofitar al màxim la utilització de l'ajuda visual adaptada. L'efectivitat d'aquests ajuts és sorprenent, encara que cal tenir en compte el grau de motivació de cada pacient en dissenyar el programa de rehabilitació per obtenir millors resultats.

Durant molts anys, els deficients visuals tenien por d'utilitzar la seva visió residual perquè hi havia una tendència generalitzada a pensar que "la visió es podia gastar" però els estudis científics demostren l'augment de l'eficàcia de la visió residual amb l'entrenament i l'ús.

En funció dels valors obtinguts en la mesura de l'agudesa visual anomenarem la visió:

 • Visió normal: major o igual a 0.8
 • Pèrdua lleu: entre 0,8 i 0,3
 • Pèrdua moderada: entre 0,3 i 0,125
 • Pèrdua severa: entre 0.125 i 0.05
 • Pèrdua profunda: entre 0,05 i 0,02
 • Pèrdua propera a la total: de 0.02 a NPL (no hi ha percepció lluminosa)
 • Pèrdua total: NPL
 • Baixa Visió: de 0,3-0,02

Ajudes visuals

Les ajudes visuals es divideixen generalment en 2 tipus: ajudes òptiques i ajudes no òptiques.

 • Ajuda òptica: És un sistema òptic de lents que produeix una magnificació (de vegades minoració) d'una imatge a la retina de l'ull. Generalment aquests ajuts serveixen ja sigui per a visió llunyana com per a visió de prop. Aquests ajuts no restableixen la visió perduda però sí que poden augmentar l'eficàcia de la visió residual.

  L'aprenentatge per utilitzar la magnificació o minoració de la imatge és bàsic i és un procés progressiu.
 • Ajudes no òptiques: Permeten a les persones amb Baixa Visió realitzar tasques de forma molt més còmoda.

Sistemes d'ampliació i ajudes visuals

Qualsevol magnificació implica un canvi en la mida de la imatge retinal. Podrem provocar aquest canvi en modificar la mida de l'objecte, en apropar l'objecte a l'ull o en utilitzar una ajuda visual.

Es coneixen quatre sistemes d'augment:

 1. Ampliació de la mida relativa
  És la magnificació que s'aconsegueix en augmentar la mida real de l'objecte, ja que si augmentem la mida de l'objecte, la imatge retiniana augmentarà també en la mateixa proporció. Aquesta és la magnificació que s'aconsegueix en utilitzar macrotipus, llibres de textos amb caràcters grans que permeten la lectura a pacients amb baixa visió a una distància més confortable. És també la magnificació que s'aconsegueix en utilitzar retoladors en comptes de bolígrafs, la qual cosa augmenta el contrast i la mida relativa.
 2. Ampliació per disminució de la distància relativa
  Cada vegada que acostem un objecte a l'ull, la imatge retiniana augmenta de mida, de tal manera que, quan acostem un objecte a la meitat de la distància, la imatge retiniana augmenta el doble, si reduïm la distància a la quarta part, la imatge retiniana augmenta quatre vegades, i així, successivament. En apropar un objecte a l'ull, els raigs de llum que procedeixen d'ell són cada vegada més divergents i necessiten una compensació perquè l'ull els pugui veure nítids.
  Les diòptries necessàries per veure nítid un objecte es representa D = 100 / d on D són les diòptries necessàries i d la distància en cm.
 3. Ampliació angular
  És l'ampliació que es produeix quan mirem a través d'un telescopi, i l'augment angular la relació entre l'angle format per l'eix òptic i el raig que surt del telescopi dividit per l'angle que forma l'eix òptic i el raig que incideix en el telescopi. Les lents del telescopi desvien els raigs de llum de tal manera que, quan deixen el telescopi, semblen procedir d'un objecte que està més a prop de l'ull i per tant donen la impressió que l'objecte és molt més gran.
  És l'únic sistema d'augment que permet ampliar objectes llunyans que no poden engrandir-se o acostar-se. Té els inconvenients de moviment de paral·latge, canvi en l'apreciació espacial i limitació del camp visual.
 4. Ampliació per projecció
  És la que s'aconsegueix mitjançant la projecció en pantalles, tal com passa amb les diapositives, amb els circuits tancats de televisió, o amb els programes d'ampliació per a ordinadors. Té l'avantatge de poder utilitzar una distància de treball major amb major camp sense aberracions, però no és fàcil el seu trasllat i el seu cost és elevat.

Quan s'utilitzen diversos sistemes d'augment, l'ampliació total és el producte dels augments de cada un d'ells.

Classificació dels ajuts visuals

   1. Telescopis
   2. Microscopis
   3. Telemicroscopios
   4. Lupes
   5. Sistemes electrònics
   6. Ajudes no òptiques

1. Telescopis

Els telescopis produeixen ampliació angular. Són els únics instruments que ajuden les persones a realitzar tasques de lluny en engrandir la imatge retiniana dels objectes observats. Han de ser utilitzats amb la graduació de lluny del pacient o portar-la incorporada.

S'ha de tenir en compte que, en utilitzar un telescopi, es perd lluminositat, pel que és convenient una bona il·luminació per obtenir els millors resultats.

Inconvenients d'aquest sistema:

 • Limitació en el camp visual.
 • En mirar a través d'ells es produeix un moviment dels objectes exagerat.
 • En donar la impressió que els objectes estan més a prop produeix un canvi en l'apreciació espacial dels objectes.

Aquests inconvenients augmenten com més gran és la potència del telescopi que s'utilitza. Amb un apropiat entrenament, però, i amb un ús correcte de l'ajuda telescòpica, l'usuari pot utilitzar-lo eficientment en tasques visuals a distàncies llunyanes.

Hi ha 2 tipus bàsics de telescopis: el de Galileu i el de Kepler.

Classificació dels telescopis:

 • Per adaptar a ulleres
  • En posició central: Estan acoblats a una ullera de forma permanent i cobreixen pràcticament tota la lent que els subjecta impedint que el pacient miri per fora del telescopi. S'empren per a activitats estàtiques i molt concretes (no és aconsellable desplaçar-se amb ells). Una varietat són els telescopis amb pinça de fixació (clip-on) que se superposen sobre les ulleres habituals quan el pacient ho necessita.
  • En posició superior: Són telescopis de petit diàmetre col·locats a la part superior de les ulleres de tal manera que, per al desplaçament miri per les seves lents de lluny, però per observar un objecte amb més precisió baixa el cap i aixeca els ulls mirant pel telescopi.

   En els últims anys s'han desenvolupat sistemes telescòpics autoenfocats que permeten enfocar objectes des de l'infinit fins a 30 cm, estant el sistema d'autofocus determinat per un raig infraroig que es reflecteix des de l'objecte i és captat per un detector instal·lat en el telescopi.

   Els telescopis adaptats en ulleres també poden anar combinats amb un sistema microscòpic adaptat a la part inferior del vidre de les ulleres convencionals, de tal manera que a la part superior aniria adaptat un sistema telescòpic (Kepler o Galileo) encara que de petita mida i augment. El pacient podria moure's utilitzant la zona del cristall amb la seva correcció convencional i en la porció inferior, una lent microscòpica amb la qual podria llegir.
 • Manuals
  • Monoculars: Augmenten la possibilitat de desplaçar-se amb autonomia, ja que el pacient pot veure semàfors, noms de carrers, números d'autobusos, estacions de metro, etc. Amb alguns d'ells es poden enfocar distàncies curtes (40-60 cm), amb la qual cosa serveixen també per a llegir plaques en les entrades dels edificis, per veure farmàcies de guàrdia, etc.

   Els nens deficients visuals s'adapten a ells amb molta facilitat. Solen portar una cinta per poder portar-los penjats al coll.
  • Binoculars: Són més grans i incòmodes de dur però són més senzills de subjectar. No tenen enfocament a curta distància i tenen el camp de visió més ampli que els monoculars.

   Com que molts pacients amb baixa visió només presenten visió monocular, aquests telescopis binoculars poden adaptar-se de manera que un cos del telescopi s'utilitzarà per veure de lluny i l'altre cos per veure de prop adaptant-se-li una lent d'aproximació.
 • Telescopis per a visió nocturna
  Constitueixen un grup molt especial de telescopis que s'usen en els pacients amb Hemeralopia (amb escassa visió nocturna), preferentment en els pacients amb Retinosi Pigmentària, en els quals la incapacitat per orientar-se i mobilitzar-se de nit és molt pronunciada. Per a la seva utilització amb èxit han de ser utilitzats per pacients amb més de 10º de camp visual.

2. Microscopis

El microscopi és una lent o sistema de lents convergents (esfèriques positives altes) que permeten veure objectes a distàncies curtes, no més de la longitud focal.

Utilitza el principi de l'ampliació per disminució de la distància relativa. Per si mateix no augmenta res però permet veure nítid quan acostem l'objecte i aquest acostament és el que produeix l'augment. Estan dissenyats per minimitzar les aberracions i ser utilitzats a una distància menor de 25 cm. Això produeix una imatge dreta augmentada. Com més gran és l'augment, menor és el camp i més curta és la distància operativa. Les persones amb miopies altes, quan es treuen les ulleres, actuen com si tinguessin un microscopi intern, de manera que en treure's les ulleres aconsegueixen un poder positiu addicional, més fort com més gran sigui la seva miopia. Per tant, les persones amb baixa visió i alta miopia milloren el seu rendiment de prop en treure's les ulleres.

Entre els avantatges dels microscopis hi ha el fet que ens permet tenir les dues mans lliures i que el camp de visió és més ampli que una lupa o un telescopi del mateix poder diòptric. Això fa que augmenti el confort per a lectures llargues, escriptura, costura, etc. A més, el seu cost és acceptable i són més estètics que els telemicroscopis, i això fa que els pacients els acceptin de forma ràpida.

Com a inconvenient, la distància de treball o lectura és molt curta i es precisen accessoris com faristols, una correcta il·luminació o cadires còmodes. Sempre s'han de treure abans que el pacient es desplaci, ja que de lluny es veu molt borrós amb ells.

Clear image és una bon exemple de sistema de lents per a microscopi. Es tracta de 2 lents convexes separades per aire, cosa que permet menys aberracions, aconseguint una imatge més clara i un camp visual més ampli.

Existeixen també microscopis bifocals d'alta addició (fins 40D). No necessiten treure's per veure de lluny en posició estàtica, però requereixen d'un correcte entrenament. Són molt estètics, però el seu camp visual és menor.

Dins dels microscopis bifocals hi ha al mercat microscopis adhesius, que s'enganxen a les ulleres de lluny i així permeten provar-los i recol·locar-los provisionalment fins a trobar la solució definitiva.

També existeixen els microscopis amb pinces monoculars i binoculars que se subjecten a les ulleres de lluny i, en ser una pinça elevable pot quedar elevada sobre les ulleres.

Podem comptar a més amb hiperoculars. Són microscopis simples convergents adaptats a una muntura (fins i tot amb correcció esfero-cilíndrica) bioculares (cada ull per a una distància de treball determinada, quan tots dos ulls són funcionals) o monoculars. A mesura que augmenta la potència disminueix el camp visual.

Tipus de microscopis segons:

 • el seu ús: monofocals o bifocals.
 • el material: minerals o orgànics.
 • la seva geometria: esfèrics o asfèrics.
 • la seva construcció: una lent o més.

3. Telemicroscopis

Són telescopis enfocats per a distàncies curtes és a dir, porten una lent d'aproximació o microscopi afegida. Habitualment es troben muntats en ulleres en posició inferior.

El telemicroscopi proporciona una distància operativa més gran que la del microscopi, però un camp visual efectiu menor, pel que només serveixen per a una distància determinada, i la profunditat de focus més crítica que amb els microscopis.

4. Lupes

Podem definir les lupes com una lent o un grup de lents (per eliminar aberracions), que permet augmentar la mida dels objectes en mirar a través d'ella i se subjecta amb la mà o per mitjà d'un suport.

 • Lupes de mà: L'objecte a observar s'ha de posar a la distància focal de la lent. D'aquesta manera, la imatge es localitzarà en l'infinit, obtenint així el màxim augment, pel que no serà necessària l'acomodació. Com més gran és una lupa, major camp visual proporcionarà però menor serà l'augment que ofereixi.
  Les aberracions òptiques són més manifestes quan la lent està més lluny de l'ull i s'utilitza la perifèria de la lent.
  El camp visual augmenta com més a prop està l'ull de la lent i disminueix quan la lupa s'allunya de l'ull.
  La potència de les lupes manuals sol oscil·lar entre 3 D i 20 D (si és una sola lent) i arriben fins a 80 D (les lupes de diverses lents).
  Algunes porten il·luminació incorporada, la qual cosa representa una ajuda addicional.
 • Lupes amb suport:Poden ser de focus fix o de focus enfocable.
  • Les de focus fix són similars a les manuals però amb un suport ajustat a la distància correcta d'enfocament del material de lectura, encara que en la majoria dels casos la separació entre la lectura i la lent és menor que la distància focal de la mateixa (disminuint d'aquesta manera les aberracions), formant així una imatge virtual en una distància finita. Això implica la necessitat d'una addició o l'ús de l'acomodació per part del pacient per veure la imatge nítida.
  • Les lupes amb suport enfocable poden apropar-se o allunyar-se del material de lectura. Així poden compensar el defecte de refracció del pacient (no necessiten acomodar ni addició). També poden portar il·luminació incorporada.

Avantatges de les lupes:

 • Permeten major distància de treball i el seu maneig és senzill per a nens grans.
 • Per a pacients amb escotoma central (manca de visió central) els proporciona visió excèntrica.
 • Hi ha múltiples models amb il·luminació incorporada.

Inconvenients de les lupes:

 • Presenten un camp visual més reduït que una lent microscòpica de la mateixa potència.
 • Es produeixen aberracions si no es mira perpendicularment pel centre.
 • Alguns models són pesats i excessivament grans.
 • La velocitat de lectura sol ser inferior que amb els microscopis.

5. Sistemes electrònics

Ajudes utilitzades en visió propera amb les que podem augmentar la mida de la imatge per mitjans electrònics.

Els circuits tancats de TV estan compostos per una càmera, un monitor, un sistema òptic i una estructura mòbil per donar suport al material de lectura. Els monitors poden ser en color o en blanc i negre. Es pot controlar el contrast, la brillantor, la il·luminació i invertir la polaritat de la pantalla. El sistema òptic permet regular els augments i l'enfocament de la imatge. La majoria dels pacients prefereixen les lletres blanques sobre fons negre.

Els circuits tancats de TV permeten llegir a una distància normal i ofereixen un camp de lectura i una profunditat de camp superiors al d'altres ajudes visuals.

Permeten llegir binocularment i la imatge sempre és nítida encara que el pacient es mogui.

L'elevat cost i la seva grandària considerable els fa poc atractius per a molts pacients.

6. Ajudes no òptiques

Són molt útils per millorar l'ús de la visió amb o sense ajudes òptiques. Els ajuts no òptics són per assolir un d'aquests propòsits:

 • Millorar la posició i postura corporal
  Les taules abatibles, portallibres de taula, faristols plegables de sobretaula, etc., Proporcionen una distància de treball propera sense esforçar el coll, els músculs de l'esquena o cansar els braços.
 • Facilitar el control de l'enllumenat
  Cal avaluar en cada cas quin és el tipus i nivell d'il·luminació més adequat. Els fluorescents proporcionen bona il·luminació i amb prou feines donen calor (ja que el pacient normalment estarà molt a prop d'ells). Quan les distàncies de treball són molt curtes, el llum ha d'estar per sobre del cap permetent que el text quedi uniformement il·luminat. Així mateix, s'ha de procurar que la resta de l'habitació tingui també llum però menys intensa.
  En alguns casos es recomana l'ús de viseres o cortines a les habitacions que evitin el focus de llum, així com evitar superfícies brillants.
 • Millorar el contrast
  Un bon contrast pot fins i tot ajudar requerint menys augments en les ajudes òptiques. És molt recomanable l'ús de retoladors i llapis de punta tova, així com el paper ratllat en l'escriptura. El fons groc permet mantenir un bon contrast reduint els reflexos.
 • Ampliar el text
  Els macrotipus poden resultar còmodes i senzills de llegir per a alguns pacients de baixa visió. Són recomanables també elements que tenen tipus més grans com: rellotges d'esfera gran, cronòmetres, cintes mètriques, etc.

Filtres en baixa visió

Les persones amb baixa visió són molt sensibles a l'enlluernament i necessiten una adaptació més llarga del normal, en condicions fotòpiques (molta llum) o escotòpiques (poca llum) o en ambdues.

Cal avaluar la reacció del pacient a l'enlluernament, tant en interiors com exteriors, a l'adaptació a la llum, a la foscor, etc.

Els filtres solars permeten més comoditat davant la presència de llum i controlen l'enlluernament.

Els filtres taronges, vermells o grocs, que filtren en funció de les diferents tonalitats les longituds d'ona curta, radiacions ultraviolades i gamma de blaus, que són les més molestes, perquè produeixen major enlluernament. Els filtres realcen el contrast, en general, encara que poden alterar la impressió del color.

Els filtres polaritzats neutralitzen l'enlluernament produït per la reflexió especular de la llum en superfícies com la neu, l'aigua, el paviment d'un carrer, etc.

Font:

Nuria Barba. N. Col. 15911

Continguts relacionats

Et pot interessar